“ทิศทางและเเนวทางการสนับสนุนการสร้างกำลังคน ของ บพค.
ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎของประเทศไทย”

“การสนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรมของ มรภ.”

“สานพลังราชภัฏ
พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

“SDGs และ BCG
กับมุมมองคนรุ่นใหม่ ต่องานวิจัยและนวัตกรรมไทย”

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการน้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม”