วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

November 14 -16, 2023 at Sakon Nakhon Rajabhat University

แบนเนอร์RUNIRAC VII (3)
แบนเนอร์RUNIRAC VII (1)
3
sponsors runiic 2
Uncategorized