(Contest)

ตรวจสอบข้อมูลการประกวด นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม
(Innovation Technology Social Research)

Innovation Technology Social Research
นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยรับใช้สังคม

 • กลุ่ม 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 • กลุ่ม 2 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • กลุ่ม 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
 • กลุ่ม 4 ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
 • กลุ่ม 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลุ่ม 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่ม 2 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่ม 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
กลุ่ม 4 ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
กลุ่ม 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เกียรติบัตรรางวัล

Track 1

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

Track 2

ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

Track 3

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ

Track 4

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

Track 5

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


เกียรติบัตรเหรียญ

Track 1

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

Track 2

ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

Track 3

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ

Track 4

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

Track 5

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


ค่าลงทะเบียนการประกวด

Registration Fee

เข้าร่วมงาน

Participant

1,500 ฿/คน

50$/ Person
 • สามารถเข้าร่วมงานได้ทุกกิจกรรม
 • Able to attend all activities
เข้าร่วมการประกวด (ทั่วไป)

Contestant

3,500 ฿/ 1 ผลงาน

105 $/ 1 Contributions
 • ชำระหลังผ่านการคัดเลือกรอบแรก
 • Paid after passing the first round of selection
เข้าร่วมการประกวด (ผู้จัดร่วม)

Co-Organize Contestant

2 ผลงาน/หน่วยงาน

2 Contributions / institution
 • แนบแบบยืนยันการเป็นเจ้าภาพร่วม
 • Attached confirmation of co-organize

ประเภทของผลงาน

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่ม 2 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่ม 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ

กลุ่ม 4 ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

กลุ่ม 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  – บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
 2. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  2.1 จัดทำรายละเอียดผลงานตามเอกสารแนบ
  1) แบบเสนอผลงาน
  2) รายละเอียดผลงานวิจัย
  3) หนังสือนำส่งผลงานที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  2.2 ส่งแบบเสนอผลงาน ผ่านเว็ปไซต์ http://runirac.snru.ac.th ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
 3. ค่าลงทะเบียน
  3.1 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถส่งผลงานเข้าร่วมโดยไม่มีค่าลงทะเบียน จำนวน 2 ผลงาน/มหาวิทยาลัย (โดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาส่งเข้าร่วม)
  3.2 ผู้ส่งผลงานประกวด 3,500 บาท ต่อ 1 ผลงาน (ชำระหลังผ่านการคัดเลือกรอบแรก)
  3.3 ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 บาท/คน


  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร (+66) (0)-42970011 แฟกซ์: (+66) (0)-42970154
  อีเมล : runirac@snru.ac.th มือถือ 09-9474-4053 (ดร.ครรชิต สิงห์สุข ผู้ประสานงาน) และ 09-3399-1848
  (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล ผู้ประสานงาน)

วิธีดำเนินการประเมิน

5.1 ประเมินโดยเกณฑ์ คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์พิจารณาการให้คะแนนตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

         5.1.1 ความแปลกใหม่ : เป็นผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือพัฒนารูปแบบวิธีการทำงานใหม่ให้ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจน ผลงานมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากนวัตกรรมชิ้นอื่นในประเภทเดียวกัน
         5.1.2 ความเป็นที่ต้องการ : เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นในการช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญ หรือเป็นผลงานที่สอดคล้องกับความจำเป็น หรือความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น หรือสาธารณะ
         5.1.3 ความยากง่าย : โดยวัดจากระดับของการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานนวัตกรรมอย่างเดียวกัน หรือในวิทยาการเดียวกัน และพื้นความรู้ความสามารถของผู้นำเสนอผลงานในระดับเดียวกันมีระบบการทำงานไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ด้วย และ/หรือเป็นนวัตกรรมที่จะมีประโยชน์มากในอนาคต
        5.1.4 การออกแบบ/รูปแบบ : วัสดุที่ใช้เหมาะสม ประหยัด มีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม        
5.1.5 การใช้ประโยชน์ : เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงชุมชน/สังคม ภาคบริการ การผลิต อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมนั้น

5.2 ประเมินโดยการนำเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการจากการนำเสนอ คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน พร้อมรับฟังการนำเสนอจากผู้เข้าร่วมการประกวด

5.3 ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสินให้รางวัล มีดังนี้
5.3.1 รอบคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการด้านวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
       5.3.2 รอบตัดสิน ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป โดยมีการพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาจากชิ้นงานจริงของผลงาน ตามเกณฑ์ ข้อ 5.1
2) พิจารณาจากการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับศักยภาพของผลงานต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงชุมชน/สังคม ภาคบริการ การผลิต อุตสาหกรรม หรือเชิงพาณิชย์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมนั้น

5.3.3 ประกาศผลและมอบรางวัล ในงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 *ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

เกณฑ์การให้รางวัล

คะแนนระหว่างร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
คะแนนระหว่างร้อยละ 70 – 79   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
คะแนนระหว่างร้อยละ 60 – 69  ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละกลุ่ม จะได้รับรางวัล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          – ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ได้รับรางวัล                          ชนะเลิศอันดับที่ 1
          – ผลงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่สอง ได้รับรางวัล             รองชนะเลิศอันดับที่ 1          
– ผลงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่สาม ได้รับรางวัล             รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เกียรติบัตรรางวัล

Track 1

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

Track 2

ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

Track 3

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ

Track 4

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

Track 5

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


เกียรติบัตรระดับเหรียญ

Track 1

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

Track 2

ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

Track 3

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ

Track 4

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

Track 5

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์